Cầu Cả Sách – Tân Hưng, Long An

Cầu gồm 5 nhịp 5x15m