Sơ đồ tổ chức công ty


Lịch sử hình thành:

Ngày thành lập: 2016

 

Kế thừa:

 

Định hướng hoạt động:

 

Nghiên cứu sáng tạo công nghệ mới về xây dựng, hạ tầng, giao thông vật liệu xây dựng, máy và công nghệ thiết bị, thử nghiệm và kiểm định, đào tạo. Lấy nền tảng sáng tạo làm động lực hoạt động và phát triển và đóng góp cho xã hội.

Công cụ là nghiên cứu phát triển, hợp tác quốc tế, truyền thông để chuyển giao công nghệ mới cho các ứng dụng và nâng cao chất lượng, tuổi thọ, độ tin cậy, tiết kiệm tài nguyên và phát triển bền vững cho xây dựng, hạ tầng và các lĩnh vực liên quan.

Tiêu chí:

 

Sáng tạo là quyết định