DURINNTECH – Phóng sự phỏng vấn về ứng dụng công nghệ bê tông siêu tính năng (UHPC) phục vụ dân sinh

https://www.youtube.com/watch?v=jxgSdXWZ2lg&feature=youtu.be