DURINNECH – nhà công vụ cho biển đảo bằng công nghệ UHPC lắp ghép