Vật liệu xây không nung – Các vấn đề thường gặp và giải pháp

I hurried into the local department store to grab1 some last minute 70-462 exam Chirsmas gifts. I CCNA 200-125 PDF looked at all the people Microsoft 70-483 Exam and grumbled2 to 98-367 study guide myself. I would be in CCNA 200-125 PDF here forever and I just had so much to do. Chirsmas was beginning to become Microsoft 70-483 Exam such a drag. I kinda wished that 300-320 Arch Dumps I could just sleep 70-462 exam through Chirsmas. But I hurried 70-462 exam the best 300-320 Arch Dumps I could through all the people to the Microsoft 70-483 Exam toy department. Once CCNA 200-125 PDF again 98-367 study guide I kind of mumbled3 to myself at the prices of all these toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 them. I found myself in the Microsoft 70-483 Exam doll aisle5. 300-320 Arch Dumps Out of the corner of my eye I saw a little boy about 5 holding a 1Z0-144 practice test lovely doll.He kept touching6 her 70-462 exam GCIH study guide hair and 70-462 exam 98-367 study guide he held her so gently. I could not seem to help myself. I just kept loking 98-367 study guide over at the little boy and wondered who the doll was for. I watched him turn to a woman and he called his aunt by name and said, “Are you sure I don’t have enough money?” She replied a bit impatiently, GCIH study guide “You know that you Microsoft 70-483 Exam don’t have enough money 300-320 Arch Dumps for it.” The aunt told the little 1Z0-144 practice test boy not to 70-462 exam 300-320 Arch Dumps go anywhere 300-320 Arch Dumps that 1Z0-144 practice test she had to go and 1Z0-144 practice test get some other CCNA 200-125 PDF 300-320 Arch Dumps things and would be back in 1Z0-144 practice test a few minutes. And then she left the aisle. The boy continued to hold the doll. After a bit I asked the CCNA 200-125 PDF boy who the doll was for. He said, “It is the doll my sister wanted so badly for Chirsmas. She just 98-367 study guide knew that Santa 98-367 study guide would bring it. “I told him that maybe Santa was going to bring it . He said, “No, Santa GCIH study guide can’t Microsoft 70-483 Exam go 300-320 Arch Dumps where my 300-320 Arch Dumps sister is…. I have to give the doll 1Z0-144 practice test to my Mama to take to her. “I asked him where 1Z0-144 practice test Microsoft 70-483 Exam GCIH study guide 300-320 Arch Dumps his 98-367 study guide siter 98-367 study guide was. He GCIH study guide Microsoft 70-483 Exam looked at me with the saddest eyes and said, “She was gone to be with Jesus. My Daddy says that Mamma is going to have to go be with her.” My heart nearly stopped beating. Then the boy looked at me again and said, “I told my Daddy to GCIH study guide tell my Mama not to go yet. I told him to tell GCIH study guide her 70-462 exam to 1Z0-144 practice test wait till CCNA 200-125 PDF I 70-462 exam got back from 98-367 study guide the GCIH study guide store.” Then he asked me if i wanted Microsoft 70-483 Exam to see his picture. I told him I’d love 1Z0-144 practice test to. He pulled out some 98-367 study guide 98-367 study guide 98-367 study guide picture he’d had taken at the CCNA 200-125 PDF front 70-462 exam of the 1Z0-144 practice test store. He said, “I want my 70-462 exam Mama to take this with her so CCNA 200-125 PDF GCIH study guide the 1Z0-144 practice test dosen’t Microsoft 70-483 Exam ever forget GCIH study guide me. I love my Mama so very much and I wish she dind not have to leave me.But Daddy CCNA 200-125 PDF says she will need to be with my sister.” I saw that the little boy had lowered his head and had grown so qiuet. While he 300-320 Arch Dumps was not looking I reached into my purse 1Z0-144 practice test and pilled out a handful of bills. I asked the little boy, “Shall we count that miney one more time?” He grew excited and said, “Yes,I just know it has to be enough.” So I slipped my money in with his and we began to count it . Of course it was CCNA 200-125 PDF plenty for the GCIH study guide doll. Microsoft 70-483 Exam He softly said, “Thank CCNA 200-125 PDF you Jesus for giving me enough money.” Then the boy said, “I just asked Jesus Microsoft 70-483 Exam 98-367 study guide 70-462 exam to give me CCNA 200-125 PDF enough money to buy CCNA 200-125 PDF this doll so Mama can 300-320 Arch Dumps take it 98-367 study guide with her to give my sister. And he heard my prayer. I Microsoft 70-483 Exam wanted to ask CCNA 200-125 PDF him give for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask him, but he gave Microsoft 70-483 Exam me enough to buy the doll and a rose for my Mama. She CCNA 200-125 PDF loves white rose so much. “In a few minutes the aunt came 1Z0-144 practice test back and I wheeled my cart away. I could not keep from thinking about the little boy as I finished my 300-320 Arch Dumps GCIH study guide shoppong in a ttally different spirit 1Z0-144 practice test than when I had started. And I kept remembering a 70-462 exam story 70-462 exam I GCIH study guide had Microsoft 70-483 Exam seen GCIH study guide in the newspaper several days earlier about a drunk driver CCNA 200-125 PDF hitting a car GCIH study guide Microsoft 70-483 Exam and killing7 a little girl and the Mother was in serious condition. The family was 98-367 study guide deciding on whether to remove the life 300-320 Arch Dumps support. Now surely this little 70-462 exam boy did not 70-462 exam belong with that story.Two days later I read in the paper where the family 300-320 Arch Dumps had disconnected the GCIH study guide 300-320 Arch Dumps life support and the young woman had died. I could not forget the little boy and just kept wondering if the two were somehow connected. Later 98-367 study guide that day, I could not help myself and I went out and bought aome white roses and took them to the funeral home where the 1Z0-144 practice test yough woman was .And there she was holding a lovely 1Z0-144 practice test white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier 70-462 exam life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

     Sử dụng vật liệu xây không nung: Các vấn đề thường gặp khi thi công
(Xây dựng) – Do việc sử dụng VLXKN còn một số bất cập, nên thực tế khi ứng dụng vào thực tế công trình đã gặp các khuyết tật như nứt tường, thấm tường, vỡ gạch trên tường, giữ ẩm lâu làm hư hại lớp sơn tường. Tuy nhiên không có sự cố gây sập đổ công trình. Song các khuyết tật xảy ra đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, thẩm mỹ, gây thiệt hại về kinh tế, kéo dài thời gian bàn giao công trình, gây tâm lý ngại và sợ sử dụng VLXKN của người sử dụng, chủ đầu tư công trình cũng như người quản lý trên địa bàn và thậm chí là các UBND tỉnh. Như vậy vấn đề khắc phục triệt để khuyết tật và đưa ra biện pháp phòng ngừa không để xảy ra các khuyết tật trên các công trình là công việc rất bức thiết hiện nay. Đây là vấn đề cần sớm khắc phục trong thời gian ngắn bằng các biện pháp đồng bộ.

Các vấn đề thường gặp, khuyết tật, nguyên nhân:

Thẩm định, thẩm tra, thiết kế, cấu tạo kiến trúc không phù hợp cho các loại VLXKN. Hiện chỉ quy định tỷ lệ sử dụng VLXKN mà không có thiết kế phù hợp cho mỗi loại VLXKN.

Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng sai hoặc không phù hợp cho mỗi loại VLXKN.

Vật liệu, vật liệu phụ trợ và phụ kiện không đạt yêu cầu kỹ thuật: phản hồi và trả lại. Có thể tái kiểm định chất lượng bởi phòng LAS đọc lập với nhà cung cấp.

Máy và dụng cụ chưa đạt: yêu cầu bổ sung, thay thế.

Nhân công: phải có kỹ thuật hiểu biết các kỹ thuật riêng biệt cho xây các loại tường. Phải có công nhân lành nghề. Tổ chức kiểm tra tay nghề bằng cách xây dựng tường mẫu hoặc phòng mẫu.

Tài liệu QCXD 16, các TCVN, TCCS về vật liệu xây tường và VLXKN không nắm được hoặc không có sẵn.

Tường xây không ngang bằng sổ thẳng, không đầy mạch, bị trùng mạch; tay nghề thợ không đảm bảo. Yêu cầu dỡ ra xây lại. Quản lý kỹ thuật phải tăng cường.
Tường bị nứt tập trung và nứt xuyên tường: do co khối xây vượt quá khả năng chịu kéo của khối xây tại thời điểm xuất hiện nứt. Cần phải kiểm tra nhịp tường – chiều dài tường đã đảm bảo chưa, ví dụ tường AAC có chiều dài cho phép không quá 4m, tường gạch bloc có chiều dài cho phép không quá 6m. Chiều cao giằng đã đảm bảo chưa: tường AAC từ 1,2 – 1,5m có 1 giằng; tường bloc 2,2 – 2,4m phải bố trí giằng. Đã đảm bảo hệ neo, bát neo theo thiết kế chưa.

Tường bị nứt rạn, vết nứt dạng chân chim: nếu gạch bị nứt trước khi trát thì do gạch không được bảo dưỡng tốt, bị phơi trực tiếp mưa nắng nhiều ngày. Nếu vữa trát bị nứt là do vữa có cấp phối không tốt, dùng cát nhiều hạt mịn. Nếu tường ngoài bị rạn nứt chân chim thì do bảo dưỡng tường sau khi trát không tốt, nhất là tường hướng tây.

Tường bị nứt tách vị trí tiếp giáp với cột, gốc chuyển hướng: là do thiếu bát neo, neo không đảm bảo liên kết, chiều sâu và mật độ neo; không có lưới thủy tinh hoặc lưới thép; không liên kết tốt mặt lưới với tường như thiếu skimcoat, thiếu ghim thép, không đủ ghim thép với tường.

Tường bị vỡ cục bộ trên đỉnh tường tiếp giáp với sàn bê tông: do sàn võng và ép cục bộ lên đỉnh tường. Cần phải bơm form PU vào các vị trí khe đỉnh tường.

Tường bị nứt chéo góc cửa hay các lỗ kỹ thuật, tiếp diện giảm yếu: không có giằng cửa gốc tường, thiếu lưới thủy tinh hay lưới thép, hoặc do liên kết lớp với tường không đảm bảo, không có skimcoat, thiếu đinh ghim thép.

Tường bị nứt dọc các tuyến rãnh thi công điện nước: không trát vữa đầy rãnh, không dán lưới thủy tinh hoặc dán bằng chất liên kết không đảm bảo dọc tuyến thi công trước khi hoàn thiện mặt tường.

Tường bị thấm chân tường: không chống thấm tốt góc chân tường, không chống thấm đủ chiều cao tường, yêu cầu với WC phải chống thấm cao lên 2m so với cao trình sàn.

Tường bị thấm ngoài tường: do lớp skimcoat không đảm bảo, trát vảy xi măng không tốt, lớp trát không tốt. Có thể do sơn chống thấm không tốt, thời gian lưu nước trên mạt tường lâu.

Tường bị thấm khu WC: lớp skimcoat chống thấm không đảm bảo.

Tường bị thấm dọc tuyến ống nước: bị dò nước tại mối nối ống, bị thủng ống do khoan, cắt hay đục phải.
Tường ngoài bị thấm tại các vị trí lỗ kỹ thuật, lỗ giáo: do trát đầy lỗ giáo không tốt, không dán vải thủy tinh với skimcoat tại vị trí lỗ giáo.

Sơn tường bị mủn, phồng: chủ yếu do gạch và vữa xây trát tường bị ẩm, khi bay hơi sẽ làm sùi hỏng lớp màng sơn.

Sơn tường bị rạn chân chim: do bột bả và lớp trát. Nên sử dụng bột bả có sợi PP siêu mảnh để chống rạn nứt, nhất là đối với tường ngoài có yêu cầu chống thấm cao.

Sơn tường bị ố, đổi màu từng điểm, khu vực: tường bị ẩm, các vật liệu hữu cơ sẽ bị kiềm trong xi măng thấm chiết lignin gây ố tường. Kiểm tra lại cát, kiểm tra lại cấp phối trát. Các vị trí bị ố phải khoét vữa trát lại, bả lại, sơn lại.

Tường bằng tấm composite hoăc tấm xi măng sợi bị cong vênh, mủn: do khả năng chống thấm kém, hệ số hóa mềm thấp.

Đề xuất các biện pháp

Thứ nhất, cần biên soạn Sổ tay thiết kế để phục vụ kỹ sư thiết kế, thẩm tra, thẩm định, thanh tra xây dựng: hướng dẫn lựa chọn và sử dụng VLXKN, sau đó là xuất bản phổ biến rộng rãi. Có thể trong giai đoạn đầu Nhà nước nên phát miễn phí cho người chủ công trình và các bên thi công.

Thứ hai, cần gấp biên soạn giáo trình kỹ thuật xây VLXKN, và tổ chức thực hiện tập huấn rộng rãi cho các đối tượng.

Thứ ba, biên soạn các TCVN vật liệu, TCVN thi công nghiệm thu, TCVN phương pháp thử, TCCS, guide line, thiết kế cấu tạo điển hình, in và phổ biến rộng rãi đến các đối tượng cần thiết.

Thứ tư, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và phổ biến bổ sung cho các loại VLXKN phổ biến.

Thứ năm, xây dựng hiện trường thi công trình diễn để tập huấn kỹ sư và công nhân khi sử dụng VLXKN.

Thứ sáu, nghiên cứu phát triển VLXKN mới và các công nghệ sử dụng, TCVN đi kèm nhằm sử dụng tro xỉ, vật liệu tại chỗ, vật liệu địa phương, vật liệu tiền chế, chất lượng đảm bảo, giá thành cạnh tranh.

Thứ bảy, thanh tra kiểm tra việc sản xuất, buôn bán, sử dụng gạch đất sét nung.

Thứ tám, duy trì lộ trình giảm dần sử dụng gạch đất sét nung theo kế hoạch được duyệt.

TS. Trần Bá Việt
Nghiên cứu viên cao cấp, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Bê tông Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *