Giải pháp chế tạo Dầm hộp UHPC- vận chuyển- cẩu lắp

Trần Việt– NCV Cao cấp Công ty ĐT- XD SĐVĐ- vấn XDCT Thăng long 

  • Thành viên Viện tông Hoa kỳ– ACI
  • PCT- Tổng thư Hội tông Việt Nam- VCA
  • Chủ tịch Ban TC 71- STAMEQ- Bộ KHCN
  • Chuyên gia WB- Bộ GTVT: ứng dụng UHPC cho cầu tại Viêt nam
  • NCV Cao cấp Viện KHCN XD- IBST

File download: Giải pháp chế tạo Dầm UHPC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *