Cầu UHPC tại Khu vực 4-Phường 3-TP Vị Thanh-Hậu Giang

Cầu UHPC tại Khu vực 4-Phường 3-TP Vị Thanh-Hậu Giang