BỘ 3 TIÊU CHUẨN VỀ BÊ TÔNG SIÊU TÍNH NĂNG( UHPC)

Hội đồng chuyên ngành khoa học Bộ Xây dựng đã họp thông qua Bộ 3 Dự thảo tiêu chuẩn về bê tông siêu tính năng: Vật liệu và phương pháp thử, Thiết kế kết cấu, Thi công và nghiệm thu. Các phản biện đã góp ý cụ thể, các thành viên Hội đồng đã cho rằng các tiêu chuẩn này rất cần thiết và giá trị cho quản lý chất lượng kết cầu và vật liệu bê tông siêu tính năng, đảm bảo cơ sở khoa học và tính thực tiễn, tính hệ thống trên cở sở EN, hội đồng đánh giá cao 3 nhóm nghiên cứu và biên soạn tiêu chuân và đã góp ý kỹ lưỡng, chi tiết để các nhóm hoàn thiện tiêu chuẩn, trước khi chuyển sang Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng để thẩm định, ban hành.
Bộ 3 Tiêu chuẩn này được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ cho Hội bê tông Việt Nam thực hiện từ 2020 đến 2022, với gần 45 chuyên gia các lĩnh vực tham gia nghiên cứu biên soạn. Đây là bước tiến quan trọng cho phổ biến, chuyển giao, ứng dụng công nghệ, vật liệu, kết cấu tiên tiến ở nước ta và cũng là thành tích của Hội bê tông Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *